Procedura recenzyjna

Procedura i praktyki recenzenckie stosowane w Wyd. Von Borowiecky przy publikacji recenzowanych monografii naukowych. Procedura recenzowania monografii naukowej lub monografii pod redakcją naukową wydawanej przez Wyd. Von Borowieckyj jest zgodna z zaleceniami MNiSzW opracowanymi w formie broszury „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011 r.

 

1.      Dobór recenzentów – przy doborze recenzentów każdorazowo kierujemy się zasadą jak największej bezstronności danego kandydata. Jeśli w danej dziedzinie występują silne spory w środowisku naukowym, to uczulamy naszych recenzentów, aby nie przekładali ich na daną recenzję.

2.      Umowy o przygotowanie recenzji – umowy z naszymi recenzentami zawieramy w dwóch formach – ustnie lub pisemnie – w zależności od wymogów instytucjonalnych danego recenzenta. Podstawowym ustaleniem jest zobowiązanie co do terminu, w jakim recenzja powinna być napisana. Ustalamy także z recenzentem, że recenzja będzie spełniać wymagania merytoryczne, nie będzie operować zdawkowymi ogólnikami, oraz że będzie także uwzględniać przepisy prawa, np. Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym, z których wynikają niektóre obowiązki recenzenta.

3.      Niezależność opinii recenzenta – nasi recenzenci otrzymują tekst książki do przeczytania dopiero po ustaleniu warunków recenzji i ogólnym zapoznaniu się z tematem dzieła (spis treści itp.). Nie konsultujemy z nim treści recenzji, jedyne pytania z naszej strony dotyczą terminu sporządzenia recenzji. Nie dopuszczamy do sytuacji, aby wysyłać mu projekt umowy wraz z całością dzieła.

4.      Konflikt interesów – zawsze dbamy o to, aby autor dzieła i recenzent nie pozostawali w bliskich stosunkach osobistych ani zawodowych.

5.      Wynagrodzenie za napisanie recenzji – jego wysokości nie ustalamy odgórnie, zawsze rozmawiamy z recenzentem o nakładzie pracy wymaganej przy sporządzeniu recenzji (zależnej m.in. od objętości dzieła), a także o przyjętych zwyczajach. Nie powinno być zbyt wygórowane (aby nie stwarzać pokusy przychylnej recenzji za wysokie wynagrodzenie) ani zbyt niskie.

6.      Poufność w postępowaniu recenzyjnym – jako wydawcy nie ujawniamy treści recenzji osobom postronnym, aż do zakończenia procesu recenzyjnego, gdyż ujawnianie ich treści przed zakończeniem tego procesu mogłoby prowadzić do różnego rodzaju nacisków względem innych recenzentów. Jedynie recenzje naukowe w sferze objętej nadzorem władz publicznych są jawne.   

7.      Przypadki sporne w postępowaniu recenzyjnym – w przypadku więcej niż połowy recenzji negatywnych staramy się powołać recenzentów dodatkowych. Nie ignorujemy nawet jednej recenzji negatywnej.

8.      Nadużycia w procedurach recenzyjnych – z cała powagą traktujemy wszelkie podejrzenia związane z możliwą nierzetelnością naukową autora recenzowanego dzieła, staramy się oddzielić zwykłe pomówienia (zwłaszcza anonimowe) od udokumentowanych faktów nierzetelności czy plagiatów.

9.      Obowiązki recenzentów – propozycję sporządzenia recenzji kierujemy do specjalistów w danej dziedzinie – informacje o danych specjalistach zbieramy na podstawie dorobku naukowego danej osoby, jego autorytetu (także moralnego) oraz szacunku i prestiżu, jakim się cieszy w środowisku naukowym. Jednocześnie kandydat na recenzenta sam ocenia swoje umiejętności, a także możliwości czasowe, co do np. terminu sporządzenia recenzji. Tym samym recenzent musi i powinien być osobą nie tylko doświadczoną w danej dziedzinie nauki, ale także o wysokim stopniu właściwej samooceny.

10.  Konflikt interesów stron procedury recenzyjnej – naszych recenzentów dobieramy tak, aby nie łączyły ich z autorem więzy pokrewieństwa lub zależność zawodowa, a także, aby napisanie recenzji nie wiązało się z odniesieniem jakiejś korzyści osobistej czy materialnej.

11.  Obowiązki formalne recenzenta – naszych recenzentów informujemy o tym, że po zawarciu umowy i przeczytaniu całości dzieła nie powinni wycofywać się z napisania umowy uzasadniając odmowę niskim poziomem dzieła – jest to jednoznaczne z recenzją negatywną i tak powinna być sporządzona recenzja.

12.  Rzetelność i uczciwość recenzenta w sporządzaniu recenzji – naszych recenzentów zobowiązujemy do szczegółowego zapoznania się z recenzowanym dziełem, oceny jego poziomu nowatorstwa i wartości poznawczej, zwłaszcza na tle dotychczasowych badań naukowych dotyczących danej dziedziny. Od recenzenta wymagamy także, że będzie w stanie wykazać ewentualne nadużycia czy plagiaty zastosowane w recenzowanym dziele i nie będzie się bał tego wykazać w recenzji negatywnej.

13.  Spójność i rzeczowość recenzji – od naszych recenzentów wymagamy, aby recenzja była spójna i rzeczowa, aby powstrzymał się od emocjonalnych i nieuzasadnionych opinii nacechowanych osobistymi uwagami pod adresem autora dzieła.

14.  Sumienność i dyskrecja recenzenta – wymagamy, aby recenzent sporządzał swoją recenzję sam i bez konsultacji z innymi recenzentami, nie sugerował się opiniami innych osób, a także nie upubliczniał swoich opinii przed napisaniem recenzji.