O wydawnictwie

Profil naukowy

Wyd. Von Borowiecky, na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, widnieje w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa to 79300.

* Wyd. von Borowiecky zajmuje się wydawaniem publikacji naukowych m.in. z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych, obejmujących dyscypliny takie jak historia, nauki prawne, nauki o polityce         i administracji, filozofia, a także nauki teologiczne, nauki o bezpieczeństwie, nauki o kulturze i religii i in.

* Wszystkie nasze publikacje wyróżniają się naukową oryginalnością, weryfikowaną przez system antyplagiatowy. Wszystkie monografie posiadają aparat naukowy (przypisy, bibliografia, terminologia właściwa dla danej dyscypliny).

* Wydajemy również naukowe edycje tekstów źródłowych, a także publikacje naukowe inne niż monografia, np. artykuły naukowe w formie wydawnictw zwartych.

* Tematyka poruszana w monografiach jest nierzadko pionierska, ponieważ są to tematy najczęściej prac doktorskich, habilitacyjnych, a także publikacje niezbędne do uzyskania tytułu profesorskiego. Określone zagadnienie naukowe jest przedstawione w sposób oryginalny i twórczy.

* Publikacje ukazują się w formie papierowej, a także cyfrowej jako e-booki.

* Publikacje mogą mieć zarówno jednego autora, jak i kilku czy kilkunastu.

* Nasze książki mogą być pomocne m.in. w pracy dydaktycznej na uczelniach, ponieważ ich autorami są wybitni naukowcy i specjaliści w swoich dziedzinach, którzy dokładają wszelkich starań, aby ich monografia wyróżniała się merytoryczną treścią na najwyższym poziomie, językową starannością i urozmaiconą szatą graficzną.

* Monografie mogą być także źródłem wiedzy specjalistycznej dla osób zainteresowanych daną tematyką, ale niekoniecznie związanych ze środowiskiem naukowym, ponieważ książki są napisane językiem zrozumiałym nawet dla czytelnika niebędącego specjalistą w danej dziedzinie.

* Monografie publikowane w naszym wydawnictwie są wynikiem prowadzonych wieloletnich badań nad określonym tematem, kwerend archiwalnych, zapoznawania się z liczną literaturą (nie tylko polskojęzyczną, ale także obcojęzyczną), konsultacji ze specjalistami. Wszystko po to, aby zapewnić jak najwyższy poziom publikacji.

* Z tego względu nasz zespół redakcyjny uważa za zaszczyt możliwość wydania tak cennych prac, a naszą pracą redakcyjną i edytorską każdorazowo staramy się podkreślić i uwypuklić poziom merytoryczny powierzonych nam tekstów (utrzymywanie przez nas wysokiego poziomu edytorskiego jest zresztą naszym znakiem rozpoznawczym, co podkreślają wszyscy autorzy u nas publikujący, zadowoleni z wyników procesu wydawniczego ich książek).Procedura i etyka publikacyjna

Zasady etyki stosowane w Wyd. Von Borowiecky są zgodne z zaleceniami Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

 

*    O przyjęciu lub odrzuceniu nadesłanej propozycji wydawniczej decyduje Kolegium Redakcyjne  z Redaktorem Naczelnym. W swej ocenie Kolegium oraz Redaktor Naczelny kierują się tylko i wyłącznie wartością merytoryczną utworu, jego oryginalnością, zgodnością z profilem naukowym wydawnictwa oraz potencjalną przydatnością i wkładem w naukę polską, europejską i światową.

*   Wydawnictwo wdrożyło procedury zapobiegające plagiatom poprzez stosowanie odpowiednich systemów antyplagiatowych.

*     Wydawnictwo stara się zapobiegać zjawisku ghostwrititng oraz guest authorship.

*      Wydawnictwo zobowiązuje się do przestrzegania i poszanowania zapisów Ustawy o Prawie Autorskim oraz Prawach Pokrewnych. W szczególności Wydawnictwo zobowiązuje się do respektowania osobistych praw autorskich Autora (lub Autorów) w przypadku oznaczania autorstwa (np. publikacji pod pseudonimem).

*    Wydawnictwo zobowiązuje się do rzetelnego i przeprowadzanego na najwyższym poziomie procesu wydawniczego, w tym redakcyjnego i edytorskiego.

*    Wydawnictwo zapewnia poufność przetwarzania danych osobowych.Zasady etyki obowiązujące Autora (Autorów):

*     Autor (lub Autorzy) oświadcza na piśmie, że jego dzieło jest wytworem w całości oryginalnym, i w żadnym fragmencie nie jest plagiatem ani autoplagiatem (w całości lub części publikowanym w innym wydawnictwie).

*   Autor oświadcza na piśmie, że jego dzieło nie jest ograniczone w całości ani w części prawami autorskimi osób trzecich.

*    Publikowanie dzieła odbywa się na podstawie umowy przekazania praw autorskich do publikacji.